Dzisiaj jest: 15-10-6023

Aktualności
O firmie
Oferta
   Oprogramowanie
   Sprzęt komputerowy
      Recovery Card
   Usługi informatyczne
   Szkolenia
   Serwisy WWW
   Kontrola dostępu
   Ekrany projekcyjne
   Uchwyty do projektorów
Ważniejsze projekty
Kontakt
   Jak dojechać
   Napisz do nas
Kadra
   Kariera w ROOT
Galeria

__________________________


Dzialalność charytatywna
   komu pomogliśmy
   potrzebuję pomocy
   chcę pomóc

__________________________
login:

hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się!
__________________________

Partnerzy

 

Recovery Card
___________________________________________________________________________________________

Karta PCI Recovery Card PL-menu

Karty zapewniają ciąg?ą i bezawaryjną prac? komputerów, ca?kowicie chronią przed wirusami oraz eliminują koniecznoś? okresowego przeinstalowywania systemu operacyjnego. Są znakomitym rozwiązaniem dla miejsc z publicznym dost?pem do komputerów - szkó?, bibliotek, uniwersytetów, jak i dla firm oraz u?ytkowników domowych.

Recovery Card chroni komputer przed:

 • uszkodzeniem plików,
 • przypadkową modyfikacją lub usuni?ciem plików,
 • przypadkowym lub celowym uszkodzeniem dysku,
 • wirusami oraz "trojanami" ,
 • próbami obejścia zabezpiecze?,
 • instalacją niechcianych programów,

Czy kiedykolwiek mia?eś dosy? ciąg?ego przeinstalowywania systemu oraz programów? Czy Wasi klienci lub pracownicy kiedykolwiek spowodowali awari? systemu poprzez zainstalowanie jakiegoś programu? Czy zastanawia?eś si?, dlaczego tak wiele czasu trzeba potem poświ?ca? na przywrócenie komputerów do ich pierwotnego stanu?

Karty Recovery Card są prostym oraz tanim rozwiązaniem powy?szych problemów!

Dzi?ki nim przywracanie systemu do pierwotnego stanu trwa sekundy, a nie godziny. Sko?czą si? problemy techniczne, a komputery b?dą zawsze gotowe do u?ytku. Recovery Card pozwolą Tobie osiągną? maksymalną wydajnoś? w prowadzonej dzia?alności przy minimalnych nak?adach.

Oczywiście Recovery Card umo?liwiają instalowanie nowego oprogramowania na sta?e lub aktualizacj? systemu w razie potrzeby - wystarczy w tym celu poda? has?o administracyjne i wejś? w tzw. tryb otwarty. Zwykli u?ytkownicy pracują natomiast w trybie chronionym. Mogą oni na komputerze robi? wszystko (?ącznie z usuwaniem plików systemowych, formatowaniem, itp.), ale i tak po zrestartowaniu komputera, chronione partycje zostaną przywrócone do oryginalnego stanu. Zalecamy pozostawi? przynajmniej jedną partycj? bez ochrony - wówczas b?dzie mo?na na niej przechowywa? na sta?e dokumenty lub pliki ściągni?te z internetu.

Z Recovery Card proces przywracania systemu trwa sekundy - mo?e by? wykonywany automatycznie przy ka?dym restarcie, co kilka dni lub tylko na ?yczenie. Ta karta:

 • przywraca uszkodzony system operacyjny po restarcie komputera,
 • zabezpiecza komputer przed wirusami, które tak?e zostaną usuni?te po restarcie,
 • zapobiega przypadkowemu usuni?ciu plików, które pojawią si? z powrotem po restarcie.

Nie b?dziesz si? ju? musia? martwi? o to, ?e:

 • u?ytkownicy skasują wa?ne pliki systemowe,
 • u?ytkownicy zainstalują niepotrzebne lub nielegalne oprogramowanie, dialery, itp.,
 • u?ytkownicy ściągną z internetu nielegalne oprogramowanie, pliki mp3,
 • u?ytkownicy uruchomią zainfekowane za?ączniki pocztowe z wirusami,
 • u?ytkownicy zmienią tapet? pulpitu, stron? startową, domyślną przeglądark?, itp.,
 • "hackerzy" uzyskają sta?y dost?p do komputera z zewnątrz po zainstalowaniu trojana,
 • komputery są niezdatne do u?ytku przez dziwne b??dy i komunikaty,
 • zbyt wiele czasu tracone jest na przywracanie systemu.

Ekspresowa instalacja
?atwa, szybka i bezproblemowa instalacja - wystarczy trzy razy klikną? Enter! Dost?pne jest graficzne menu (okienka) konfiguracyjne z wszystkimi niezb?dnymi opcjami. Oryginalny system operacyjny, zainstalowane oprogramowanie oraz dane na dysku pozostają niezmienione.  
Oprogramowanie zintegrowane z kartą
Oprogramowanie jest zapisane na karcie PCI, przez co nie mo?e by? w ?aden sposób usuni?te przez u?ytkownika.  
Natychmiastowa ochrona
Natychmiastowa ochrona partycji od razu po instalacji, nie ma potrzeby ponownego partycjonowania dysku, formatowania lub przeinstalowywania systemu.  
Konfigurowalny zakres ochrony
Mo?na wybra?, które partycje dyskowe mają by? chronione w zale?ności od potrzeb.  
Ochrona pami?ci CMOS(wersja 6.0)
Inteligentna ochrona pami?ci CMOS daje gwarancj?, ?e ustawienia BIOSu są poprawne. Je?eli ustawienia zostaną zmienione, pojawi si? odpowiednie ostrze?enie.  
Wyjątkowe zabezpieczenia i skutecznoś?
Nawet po uszkodzeniu systemu operacyjnego, karta Recovery Card b?dzie nadal poprawnie funkcjonowa?a.  
Autoryzacja has?em
Zapewniona jest ochrona has?em, dzi?ki czemu administratorzy i zwykli u?ytkownicy mają ró?ne poziomy dost?pu.  
?atwe odinstalowanie
Mo?na bezpiecznie odinstalowa? kart? Recovery Card w razie potrzeby. Dysk twardy zostanie wówczas przywrócony do stanu ostatniego zapisu danych.  
Ochrona antywirusowa
Gdy komputer zostanie zaatakowany przez dowolnego wirusa, po wykonaniu przywrócenia dysku, wszystkie wirusy zostaną usuni?te.  
Zapisywanie stanu danych
Karty Recovery Card umo?liwiają zapisanie systemu operacyjnego w stabilnym stanie, aby chroni? dane oraz oprogramowanie.  
Szybkie przywracanie dysku
Odzyskiwanie partycji jest bardzo szybkie. Wszystkie dane zostają przywrócone bez zauwa?alnych opó?nie?.  
Ró?ne tryby przywracania dysku
Karta Recovery Card zapewnia ró?ne metody odzyskiwania partycji aby sprosta? ró?nym wymaganiom: automatyczne przywracanie, r?czne przywracanie, zaplanowane przywracanie oraz brak przywracania.  
Minimalne wymagania wolnego miejsca na dysku
Karta Recovery Card wymaga jedynie 0.05% wolnego miejsca na instalacj?, co jest znacznie bardziej op?acalne ni? rezerwowanie 200MB-1GB na odzyskiwanie systemu przez Windows lub 10-20% dysku dla innych rozwiąza? sprz?towych lub programowych.  
Obs?ugiwane systemy operacyjne
Karta Recovery Card dzia?a z systemami Windows 9x/Me, Windows NT/2000 oraz Windows XP.  
Obs?ugiwane systemy plików
Karta Recovery Card pracuje z systemami BIGDOS, FAT16, FAT32 oraz NTFS.
Obs?ugiwane dyski twarde
Karta Recovery Card obs?uguje dyski SCSI, EIDE, IDE, ATA33, ATA66, ATA100, ATA133 oraz Serial ATA150.


 Istnieje mo?liwoś? udost?pnienia przez nas urządzenia Recovery Card dla celów testowych, aby mogli Pa?stwo sami przekona? si? o mo?liwościach tego produktu.

Jeśli jesteście Pa?stwo zainteresowani zakupem Recovery Card lub mo?liwością ich bezp?atnego przetestowania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Pliki do pobrania:

Recovery Netpower Card wersja 8.0PL (sterownik, manual)

Recovery Netpower Card wersja 10.5PL (sterownik, manual)

Recovery Netpower Card Maintenance wersja 10.5PL (sterownik)

Recovery Netpower Card wersja 12.0PL (sterownik, manual)


 
Copyright © 2005-2006 ROOT P.W.