Dzisiaj jest: 14-12-2018

AktualnoÂci
O firmie
Oferta
   Oprogramowanie
   Sprz├¬t komputerowy
      Recovery Card
   Us┬│ugi informatyczne
   Szkolenia
   Serwisy WWW
   Kontrola dost├¬pu
   Ekrany projekcyjne
   Uchwyty do projektor├│w
Wa┬┐niejsze projekty
Kontakt
   Jak dojecha├Ž
   Napisz do nas
Kadra
   Kariera w ROOT
Galeria

__________________________


DzialalnoŠ charytatywna
   komu pomogliÂmy
   potrzebujŕ pomocy
   chcŕ pomˇc

__________________________
login:

has│o:

Nie masz konta?
Zarejestruj siŕ!
__________________________

Partnerzy

 

Recovery Card
___________________________________________________________________________________________

Karta PCI Recovery Card PL-menu

Karty zapewniaj┬▒ ci┬▒g?┬▒ i bezawaryjn┬▒ prac? komputerów, ca?kowicie chroni┬▒ przed wirusami oraz eliminuj┬▒ konieczno┬Â? okresowego przeinstalowywania systemu operacyjnego. S┬▒ znakomitym rozwi┬▒zaniem dla miejsc z publicznym dost?pem do komputerów - szkó?, bibliotek, uniwersytetów, jak i dla firm oraz u?ytkowników domowych.

Recovery Card chroni komputer przed:

 • uszkodzeniem plików,
 • przypadkow┬▒ modyfikacj┬▒ lub usuni?ciem plików,
 • przypadkowym lub celowym uszkodzeniem dysku,
 • wirusami oraz "trojanami" ,
 • próbami obej┬Âcia zabezpiecze?,
 • instalacj┬▒ niechcianych programów,

Czy kiedykolwiek mia?e┬ dosy? ci┬▒g?ego przeinstalowywania systemu oraz programów? Czy Wasi klienci lub pracownicy kiedykolwiek spowodowali awari? systemu poprzez zainstalowanie jakiego┬ programu? Czy zastanawia?e┬ si?, dlaczego tak wiele czasu trzeba potem po┬Âwi?ca? na przywrócenie komputerów do ich pierwotnego stanu?

Karty Recovery Card s┬▒ prostym oraz tanim rozwi┬▒zaniem powy?szych problemów!

Dzi?ki nim przywracanie systemu do pierwotnego stanu trwa sekundy, a nie godziny. Sko?cz┬▒ si? problemy techniczne, a komputery b?d┬▒ zawsze gotowe do u?ytku. Recovery Card pozwol┬▒ Tobie osi┬▒gn┬▒? maksymaln┬▒ wydajno┬Â? w prowadzonej dzia?alno┬Âci przy minimalnych nak?adach.

Oczywi┬Âcie Recovery Card umo?liwiaj┬▒ instalowanie nowego oprogramowania na sta?e lub aktualizacj? systemu w razie potrzeby - wystarczy w tym celu poda? has?o administracyjne i wej┬Â? w tzw. tryb otwarty. Zwykli u?ytkownicy pracuj┬▒ natomiast w trybie chronionym. Mog┬▒ oni na komputerze robi? wszystko (?┬▒cznie z usuwaniem plików systemowych, formatowaniem, itp.), ale i tak po zrestartowaniu komputera, chronione partycje zostan┬▒ przywrócone do oryginalnego stanu. Zalecamy pozostawi? przynajmniej jedn┬▒ partycj? bez ochrony - wówczas b?dzie mo?na na niej przechowywa? na sta?e dokumenty lub pliki ┬Âci┬▒gni?te z internetu.

Z Recovery Card proces przywracania systemu trwa sekundy - mo?e by? wykonywany automatycznie przy ka?dym restarcie, co kilka dni lub tylko na ?yczenie. Ta karta:

 • przywraca uszkodzony system operacyjny po restarcie komputera,
 • zabezpiecza komputer przed wirusami, które tak?e zostan┬▒ usuni?te po restarcie,
 • zapobiega przypadkowemu usuni?ciu plików, które pojawi┬▒ si? z powrotem po restarcie.

Nie b?dziesz si? ju? musia? martwi? o to, ?e:

 • u?ytkownicy skasuj┬▒ wa?ne pliki systemowe,
 • u?ytkownicy zainstaluj┬▒ niepotrzebne lub nielegalne oprogramowanie, dialery, itp.,
 • u?ytkownicy ┬Âci┬▒gn┬▒ z internetu nielegalne oprogramowanie, pliki mp3,
 • u?ytkownicy uruchomi┬▒ zainfekowane za?┬▒czniki pocztowe z wirusami,
 • u?ytkownicy zmieni┬▒ tapet? pulpitu, stron? startow┬▒, domy┬Âln┬▒ przegl┬▒dark?, itp.,
 • "hackerzy" uzyskaj┬▒ sta?y dost?p do komputera z zewn┬▒trz po zainstalowaniu trojana,
 • komputery s┬▒ niezdatne do u?ytku przez dziwne b??dy i komunikaty,
 • zbyt wiele czasu tracone jest na przywracanie systemu.

Ekspresowa instalacja
?atwa, szybka i bezproblemowa instalacja - wystarczy trzy razy klikn┬▒? Enter! Dost?pne jest graficzne menu (okienka) konfiguracyjne z wszystkimi niezb?dnymi opcjami. Oryginalny system operacyjny, zainstalowane oprogramowanie oraz dane na dysku pozostaj┬▒ niezmienione.  
Oprogramowanie zintegrowane z kart┬▒
Oprogramowanie jest zapisane na karcie PCI, przez co nie mo?e by? w ?aden sposób usuni?te przez u?ytkownika.  
Natychmiastowa ochrona
Natychmiastowa ochrona partycji od razu po instalacji, nie ma potrzeby ponownego partycjonowania dysku, formatowania lub przeinstalowywania systemu.  
Konfigurowalny zakres ochrony
Mo?na wybra?, które partycje dyskowe maj┬▒ by? chronione w zale?no┬Âci od potrzeb.  
Ochrona pami?ci CMOS(wersja 6.0)
Inteligentna ochrona pami?ci CMOS daje gwarancj?, ?e ustawienia BIOSu s┬▒ poprawne. Je?eli ustawienia zostan┬▒ zmienione, pojawi si? odpowiednie ostrze?enie.  
Wyj┬▒tkowe zabezpieczenia i skuteczno┬Â?
Nawet po uszkodzeniu systemu operacyjnego, karta Recovery Card b?dzie nadal poprawnie funkcjonowa?a.  
Autoryzacja has?em
Zapewniona jest ochrona has?em, dzi?ki czemu administratorzy i zwykli u?ytkownicy maj┬▒ ró?ne poziomy dost?pu.  
?atwe odinstalowanie
Mo?na bezpiecznie odinstalowa? kart? Recovery Card w razie potrzeby. Dysk twardy zostanie wówczas przywrócony do stanu ostatniego zapisu danych.  
Ochrona antywirusowa
Gdy komputer zostanie zaatakowany przez dowolnego wirusa, po wykonaniu przywrócenia dysku, wszystkie wirusy zostan┬▒ usuni?te.  
Zapisywanie stanu danych
Karty Recovery Card umo?liwiaj┬▒ zapisanie systemu operacyjnego w stabilnym stanie, aby chroni? dane oraz oprogramowanie.  
Szybkie przywracanie dysku
Odzyskiwanie partycji jest bardzo szybkie. Wszystkie dane zostaj┬▒ przywrócone bez zauwa?alnych opó?nie?.  
Ró?ne tryby przywracania dysku
Karta Recovery Card zapewnia ró?ne metody odzyskiwania partycji aby sprosta? ró?nym wymaganiom: automatyczne przywracanie, r?czne przywracanie, zaplanowane przywracanie oraz brak przywracania.  
Minimalne wymagania wolnego miejsca na dysku
Karta Recovery Card wymaga jedynie 0.05% wolnego miejsca na instalacj?, co jest znacznie bardziej op?acalne ni? rezerwowanie 200MB-1GB na odzyskiwanie systemu przez Windows lub 10-20% dysku dla innych rozwi┬▒za? sprz?towych lub programowych.  
Obs?ugiwane systemy operacyjne
Karta Recovery Card dzia?a z systemami Windows 9x/Me, Windows NT/2000 oraz Windows XP.  
Obs?ugiwane systemy plików
Karta Recovery Card pracuje z systemami BIGDOS, FAT16, FAT32 oraz NTFS.
Obs?ugiwane dyski twarde
Karta Recovery Card obs?uguje dyski SCSI, EIDE, IDE, ATA33, ATA66, ATA100, ATA133 oraz Serial ATA150.


 Istnieje mo?liwo┬Â? udost?pnienia przez nas urz┬▒dzenia Recovery Card dla celów testowych, aby mogli Pa?stwo sami przekona? si? o mo?liwo┬Âciach tego produktu.

Je┬Âli jeste┬Âcie Pa?stwo zainteresowani zakupem Recovery Card lub mo?liwo┬Âci┬▒ ich bezp?atnego przetestowania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Pliki do pobrania:

Recovery Netpower Card wersja 8.0PL (sterownik, manual)

Recovery Netpower Card wersja 10.5PL (sterownik, manual)

Recovery Netpower Card Maintenance wersja 10.5PL (sterownik)

Recovery Netpower Card wersja 12.0PL (sterownik, manual)


 
Copyright © 2005-2006 ROOT P.W.