Dzisiaj jest: 14-12-2018

AktualnoÂci
O firmie
Oferta
   Oprogramowanie
   Sprz├¬t komputerowy
      Recovery Card
   Us┬│ugi informatyczne
   Szkolenia
   Serwisy WWW
   Kontrola dost├¬pu
   Ekrany projekcyjne
   Uchwyty do projektor├│w
Wa┬┐niejsze projekty
Kontakt
   Jak dojecha├Ž
   Napisz do nas
Kadra
   Kariera w ROOT
Galeria

__________________________


DzialalnoŠ charytatywna
   komu pomogliÂmy
   potrzebujŕ pomocy
   chcŕ pomˇc

__________________________
login:

has│o:

Nie masz konta?
Zarejestruj siŕ!
__________________________

Partnerzy

 

Oferta / Szkolenia
___________________________________________________________________________________________

European Computer Driving Licence
 
 
 
.Europejski Certyfikat
Umiej?tno┬Âci Komputerowych
 
STANDARD KWALIFIKACJI INFORMATYCZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
  • ECDL jest akcj┬▒ zapocz┬▒tkowan┬▒ przez Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych, która ma na celu ujednolicenie i udokumentowanie poziomu wiadomo┬Âci z podstaw wykorzystania technik informatycznych.
  • ECDL jest certyfikatem, który po┬Âwiadcza, ?e jego posiadacz zda? pomy┬Âlnie teoretyczny egzamin sprawdzaj┬▒cy wiedz? w zakresie podstawowych poj?? technologii informatycznej i sze┬Â? egzaminów praktycznych sprawdzaj┬▒cych umiej?tno┬Â? obs?ugi komputera.
  • Je┬Âli jeste┬ nauczycielem i pragniesz wykorzystywa? technologi? informatyczn┬▒ w swojej pracy zawodowej, rozpocz┬▒?e┬ sta? zwi┬▒zany z awansem zawodowym, zach?camy ci? do uzyskania certyfikatu ECDL.
Wychodz┬▒c naprzeciw powy?szym wyzwaniom ROOT P.W. stwarza mo?liwo┬Â? uzyskania certyfikatu ECDL wszystkim zainteresowanym. W szczególno┬Âci m?odzie?y ucz┬▒cej si?, ich rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom o┬Âwiaty.
 
 Dla osób potrzebuj┬▒cych przygotowania do egzaminów organizujemy kursy z poszczególnych modu?ów.
 Wszyscy uczestnicy kursów oraz pragn┬▒cy uzyska? certyfikat ECDL otrzymuj┬▒ materia?y dotycz┬▒ce wymaga? egzaminacyjnych /sylabus/, procedur przeprowadzania egzaminów oraz maj┬▒ mo?liwo┬Â? zakupu podr?czników przygotowuj┬▒cych do poszczególnych egzaminów.
 Szkolenia odbywa? si? b?d┬▒ w nowoczesnej pracowni informatycznej, w grupach dziesi?cioosobowych.
 Szkolenia b?d┬▒ poprzedzone spotkaniem organizacyjnym w odpowiednim terminie.
 Po zako?czonym szkoleniu wszyscy ch?tni mog┬▒ przyst┬▒pi? do egzaminu z danego modu?u.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE:
 
Modu? 1 – Podstawy technik informatycznych – wymaga od kandydata podstawowej wiedzy na temat budowy komputera PC oraz rozumienia podstawowych poj?? IT takich jak przechowywanie i przetwarzanie danych, codzienne zastosowania oprogramowania u?ytkowego, wykorzystanie sieci informatycznych itp. Kandydat powinien ponadto posiada? wiedz? na temat zastosowania technologii informatycznych w ?yciu codziennym, wp?ywu pracy z wykorzystaniem komputerów na zdrowie i ┬Ârodowisko a tak?e aspektów prawnych stosowania komputerów (ochrona w?asno┬Âci intelektualnej, danych itp.).
 
Modu? 2 – U?ytkowanie komputerów – wymaga od kandydata wiedzy i umiej?tno┬Âci pozwalaj┬▒cych na wykorzystanie funkcji porz┬▒dkuj┬▒cych ┬Ârodowisko pracy ka?dego u?ytkownika komputera w celu zwi?kszenia efektywno┬Âci jego wykorzystania. Kandydat powinien umie? zarz┬▒dza? oknami aplikacji, plikami, folderami, a tak?e procesami instalacji i deinstalcji oprogramowania oraz urz┬▒dze? peryferyjnych komputera.
 
Modu? 3 – Przetwarzanie tekstów – wymaga od kandydata wiedzy pozwalaj┬▒cej na poprawne u?ycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Wymagane równie? s┬▒ umiej?tno┬Âci pozwalaj┬▒ce na tworzenie i formatowanie tabel, osadzanie w dokumentach elementów graficznych czy te? wykorzystanie mo?liwo┬Âci druku seryjnego.
 
Modu? 4 – Arkusze kalkulacyjne  – wymaga od kandydata wiedzy i umiej?tno┬Âci pozwalaj┬▒cych na wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych oblicze?: przygotowania bud?etów, opracowywania prognoz, sporz┬▒dzania wykresów i raportów finansowych.
 
Modu? 5 – Bazy danych – wymaga od kandydata wiedzy i umiej?tno┬Âci pozwalaj┬▒cych na tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania du?ych zasobów danych, umo?liwiaj┬▒c szybki i ?atwy dost?p do nich. Kandydat powinien umie? zaprojektowa? i zbudowa? baz? danych, definiowa? formularze, uporz┬▒dkowa? baz? wed?ug podanych kryteriów, a tak?e definiowa? raporty.
 
Modu? 6 – Grafika mened?erska i prezentacyjna – wymaga od kandydata wiedzy i umiej?tno┬Âci pozwalaj┬▒cych na u?ycie technik graficznych, oferowanych przez komputery jako efektywnego ┬Ârodka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
 
Modu? 7 – Us?ugi w sieciach informatycznych – wymaga od kandydata wiedzy i umiej?tno┬Âci pozwalaj┬▒cych na u?ycie ogólno┬Âwiatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania si? z innymi u?ytkownikami komputerów.
 
CENY KURSÓW:
 
Modu?
Nazwa
Ilo┬Â?
Godzin
Cena kursu
wraz
 z mat.
Cena podr?cz- nika
1
Podstawy technik informatycznych
8
(
12,50
2
U?ytkowanie komputerów
12
(
14,90
3
Przetwarzanie tekstów
12
(
16,50
4
Arkusze kalkulacyjne
12
(
16,50
5
Bazy danych
12
(
14,90
6
Grafika mened?erska
i prezentacyjna
12
(
14,90
7
Us?ugi w sieciach informatycznych
12
(
15,90
 
TERMINY KURSÓW
Harmonogram kursów, druki zg?osze? oraz inne dodatkowe informacje mo?na uzyska?
w Biurze Obs?ugi Klienta ROOT P.W.
 
KONTAKT i PRZYJMOWANIE ZG?OSZE?
 ROOT Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Wojciech Golus
Biuro Obs?ugi Klienta
20-605 Lublin, ul. Gra?yny 17
tel./fax +48 (81) 744 81 87
 
 
 
 
 

 
Copyright © 2005-2006 ROOT P.W.